“(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ စဆုံး”

“(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ စဆုံး”

(၁.၈.၂၀၂၀)ရက္ေန႔ဖြင့္လွစ္သည့္ (၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ေအာင္ဘာေလ သိန္းထီဖြင့္ပြဲ

က်န္ဂဏန္းေပါက္မဲမ်ားကို ဆက္လက္တင္ေပးပါ့မယ္ ထီဖြင့္ပြဲ မၿပီးေသးပါ

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆု

ကဃ ၆၄၃၄၂၅

သိန္းတစ္ေသာင္းဆု

ခ ၃၉၉၁၂၄

သိန္းငါးေထာင္ဆု

ဎ ၅၀၂၉၃၈

ဒ ၉၉၉၆၀၃

သိန္းႏွစ္ေထာင္

ဍ ၆၉၅၉၃၀

ဟ ၉၅၉၈၅၇

သ ၆၅၀၁၇၁

ရ ၂၁၇၈၃၅

ရ ၅၁၂၆၁၉

သိန္းတစ္ေထာင္ဆု

ဇ ၅၄၉၂၃၃

ကက ၇၆၀၈၈၆

ဆ ၈၇၅၇၄၉

ကက ၁၅၅၀၇၉

လ ၇၃၃၁၂၁

မ ၆၇၄၇၇၀

ဏ ၄၀၁၉၇၇

 

 

 

က်ပ္သိန္း ၂၀ ဆုႀကီး

ဎ ၇၉၅၃၂၂

န ၆၅၂၅၅၀

ပ ၆၁၅၂၀၁

ဘ ၃၆၇၈၆၉

ဝ ၇၃၀၄၅၁

ဂ ၃၄၃၇၇၂

ရ ၇၉၇၇၂၅

ဆ ၃၉၃၇၁၇

ဓ ၂၁၅၉၇၅

ဟ ၉၄၁၆၁၁

ဍ ၃၆၇၂၀၃

တ ၇၀၈၅၀၃

ကခ ၅၄၈၈၁၈

တ ၁၅၃၉၈၃

လ ၉၇၆၄၉၂

ဝ ၂၉၇၆၆၀

င ၁၅၆၂၅၈

ထ ၅၃၇၅၈၃

ဠ ၇၃၃၅၀၅

ဈ ၁၈၈၄၅၈

အ ၉၂၇၂၄၆

င ၃၂၇၀၀၀

မ ၁၃၁၃၅၆

ဎ ၇၂၃၂၆၇

ဎ ၈၆၆၁၂၉

င ၉၆၁၂၆၉

ထ ၂၂၁၁၀၁

ခ ၁၈၂၄၁၈

ဏ ၁၈၆၃၄၈

ကစ ၂၄၀၀၉၈

ကစ ၅၁၆၇၀၂

ဆ ၅၄၈၉၆၈

ပ ၄၄၇၀၈၀

ဆ ၆၁၅၆၁၅

က်ပ္ ၁၀သိန္း ဆုႀကီး

ကခ ၃၆၇၄၉၆

ဝ ၄၂၃၀၄၁

ဃ ၆၈၆၉၅၆

ပ ၂၅၀၆၉၂

ဆ ၆၅၅၈၉၇

န ၂၅၅၂၀၇

ဏ ၇၂၉၃၆၆

ဒ ၃၆၃၇၄၆

ဗ ၇၅၈၉၉၉

အ ၈၀၉၀၇၁

ဃ ၉၄၁၀၁၆

စ ၄၉၉၅၀၄

ဏ ၅၉၂၃၉၆

အ ၂၄၈၇၈၂

ပ ၂၅၀၁၃၂

ယ ၂၂၈၈၉၄

ဟ ၄၈၃၁၂၁

ဋ ၃၆၉၅၅၆

ဏ ၇၆၁၄၀၆

ဟ ၃၂၁၄၁၃

ခ ၈၉၉၄၄၈

ဗ ၅၅၉၉၉၉

ဌ ၄၁၂၃၂၇

လ ၇၈၂၁၀၂

ဟ ၂၈၃၃၇၆

ဃ ၂၁၆၄၆၇

ဟ ၆၅၅၄၄၃

မ ၄၁၇၀၅၀

ဒ ၆၁၀၁၀၀

န ၁၆၃၂၂၈

ဝ ၉၈၅၉၁၇

ကဆ ၂၂၂၄၈၉

င ၅၈၆၁၇၃

မ ၄၀၄၆၅၀

ပ ၄၂၃၂၁၇

ဂ ၈၃၅၃၈၇

ဍ ၅၆၈၄၆၉

န ၄၅၂၉၀၉

ပ ၄၂၆၃၂၁

ခ ၄၃၈၀၈၀

ယ ၅၇၃၆၀၄

ကင ၈၉၆၈၂၇

ကခ ၆၂၈၄၆၇

ဝ ၁၉၉၀၁၄

ကင ၂၉၅၇၄၃

ကက ၈၅၄၅၃၆

ဖ ၄၈၉၄၁၄

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၃)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္းငါးလုံး အစဥ္လိုက္တူရမည္

ဋ ၈၅၇၄၈

ဏ ၃၉၆၉၁

စ ၈၉၃၀၁

ကဆ ၈၀၁၄၇

ကခ ၈၃၁၃၉

က ၂၀၄၆၆

ကဆ ၈၂၃၇၅

င ၇၆၃၆၆

က ၁၆၇၄၀

ဠ ၃၆၈၈၈

စ ၃၁၃၁၃

သ ၈၁၄၉၃

ရ ၈၈၀၆၀

ဗ ၂၈၉၇၁

ကဃ ၇၄၄၇၇

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၂)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္းေလးလုံး အစဥ္လိုက္ တူရမယ္

ကဃ ၂၀၂၅

ဃ ၁၉၂၁

ကဆ ၇၄၂၈

ည ၈၉၁၀

ဖ ၉၄၈၉

ဒ ၉၃၅၇

ဍ ၁၂၈၁

ရ ၃၉၉၉

ဗ ၃၉၄၇

ကဂ ၃၀၈၂

ဓ ၆၈၀၆

စ ၆၅၅၄

ဏ ၉၁၃၇

ဓ ၁၅၃၃

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၁)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္းသုံးလုံး အစဥ္လိုက္ တူရမယ္

ဠ ၇၇၂

ကဂ ၁၈၅

ကဂ ၉၉၇

စ ၁၅၅

ဏ ၇၅၄

ည ၇၉၀

ကဃ ၅၀၁

ကဃ ၈၉၃

ဏ ၉၄၈

ဓ ၆၇၄

ယ ၆၅၅

ဠ ၁၁၁

ဋ ၇၄၈

အ ၃၃၈

ဠ ၁၁၁

သ ၇၃၉

ဎ ၄၇၄

ဋ ၆၉၅

က ၁၅၅

ဓ ၇၈၀

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ (၅)ေသာင္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္းႏွစ္လုံး အစဥ္လိုက္ တူရမယ္

ဝ ၄၈

ည ၁၁

ဍ ၉၇

ဝ ၈၅

ဋ ၈၄

ည ၉၅

ကဆ ၉၉

ဆ ၉၄

ဝ ၃၃

ခ ၂၀

ဌ ၄၀

ဎ ၉၆

ဆ ၆၅

ည ၉၁

ကဆ ၂၁

ဃ ၃၅

ဍ ၆၆

ဏ ၉၃

ဗ ၄၆

န ၆၃

က်န္ဂဏန္းေပါက္မဲမ်ားကို ဆက္လက္တင္ေပးပါ့မယ္ ထီဖြင့္ပြဲ မၿပီးေသးပါ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*