(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ထီေပါက္စဥ္တိုက္ရန္ (အစ/အဆုံး)…

(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲ ထီေပါက္စဥ္

(၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ထီေပါက္စဥ္ editလုပ္တင္ေပးပါမည္

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲအထူးဆုႀကီး

ပ ၃၀၇၆၆၆

သိန္းတစ္ေသာင္းဆု

သ ၈၂၈၇၀၉

သိန္းငါးေထာင္

ဋ ၆၅၇၅၅၁

စ ၉၁၁၉၇၃

သိန္းႏွစ္ေထာင္

ဓ ၂၈၄၉၀၆

ဘ ၇၅၀၈၉၃

ပ ၁၀၀၈၈၇

ကဂ ၉၂၆၇၈၉

သိန္းတစ္ေထာင္ဆု

ဟ ၅၀၈၈၈၄

ယ ၆၅၃၄၇၂

ဆ ၄၅၁၅၀၈

ဂ ၇၉၈၁၃၈

ဖ ၄၇၅၇၃၃

ဋ ၆၈၅၈၃၅

ဆယ္သိန္းမွသိန္း (၁၅၀၀၀)ဆုအထိဟာအားလုံးအစဥ္လိုက္တူမွရမည္လြဲရင္ဘာမွမရပါ

ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ(၃)သိန္းဆု

အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း(၅)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ဆ ၁၈၈၇၉

ဃ ၉၃၇၀၇

ကခ ၇၇၅၄၆

ဒ ၂၅၀၂၅

ဆ ၇၂၉၇၃

လ ၆၈၁၂၂

မ ၄၄၂၆၇

ဗ ၉၅၀၄၂

ရ ၈၂၅၇၀

ဈ ၆၆၉၇၇

မ ၅၉၇၂၃

ကက ၉၉၉၈၀

ဘ ၂၃၀၁၁

က ၆၁၀၀၂

ပ ၉၇၀၃၈

ေဝေဝဆာဆာ (၂) သိန္းဆုအကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၄) လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ဌ ၆၈၃၈

ထ ၄၈၁၂

ည ၄၂၈၉

ည ၄၃၁၃

န ၅၈၃၆

ဒ ၉၈၅၆

ည ၅၂၈၄

ဗ ၂၁၀၁

ဠ ၅၇၈၀

ဠ ၆၆၇၉

ဋ ၅၄၆၃

ကဃ ၃၆၇၉

သ ၄၈၁၀

ခ ၅၁၇၆

ဠ ၉၅၃၇

ေဝေဝဆာဆာ(၁)သိန္းဆု

အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၃)လုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္

ဈ ၆၃၂

အ ၃၉၈

ည ၈၂၇

ဏ ၃၄၈

သ ၄၆၁

က ၉၃၀

တ ၂၅၂

င ၅၄၂

ဏ ၅၅၉

ကက ၆၆၆

ဂ ၉၀၀

ကက ၆၆၆

ကဃ ၂၂၁

ပ ၄၈၀

ဍ ၁၆၅

ယ ၆၀၁

ဘ ၁၁၂

က ၂၄၂

ယ ၃၄၈

ေဝေဝဆာဆာ (၅) ေသာင္းဆု

အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္း (၂)လုံး အစဥ္လိုက္တူရမည္

က ၃၄

လ ၄၄

ဟ ၈၁

ကခ ၈၄

ဖ ၈၂

ဝ ၆၈

ဌ ၃၆

မ ၅၂

ည ၄၂

စ ၈၃

မ ၉၁

ခ ၄၀

ဠ ၂၂

သ ၇၃

ယ ၈၉

ဘ ၁၂

ကဃ ၃၈

င ၃၆

ရ ၃၂

Like&Shareကူညီျခင္းျဖင့္အမ်ားထီတိုက္ႏိုင္ၿပီ

#သိန္းငါးရာဆု

ဝ ၆၈၃၇၈၉

ဋ ၉၁၉၇၄၆

က ၅၁၇၂၇၇

ပ ၇၀၅၄၀၆

ဗ ၅၈၅၃၀၀

ဟ ၉၅၅၈၃၈

ယ ၁၃၂၅၀၁

သ ၃၈၇၅၇၇

ဓ ၇၀၁၂၄၁

ဘ ၆၀၈၂၀၃

စ ၅၀၃၃၈၀

လ ၃၃၈၇၂၂

ကဃ ၁၆၉၀၆၇

စ ၃၁၁၅၄၉

ကဃ ၃၇၈၂၁၉

#သိန္းႏွစ္ရာ

ပ ၉၀၄၁၃၁

ဌ ၂၁၁၃၂၉

ဌ ၇၉၇၅၃၁

ကခ ၆၉၂၃၁၈

သ ၉၉၄၇၇၀

က ၁၇၅၈၂၇

ဝ ၆၉၀၅၁၂

ရ ၁၀၆၃၆၉

ဠ ၁၉၆၄၀၂

ဗ ၂၁၂၉၅၅

ရ ၇၇၉၀၈၄

လ ၅၄၁၉၁၀

ဖ ၁၄၆၇၉၃

မ ၁၁၄၈၉၆

ဗ ၉၉၀၂၃၀

ဖ ၄၃၁၂၀၀

ဏ ၉၄၀၂၈၈

ပ ၅၃၆၃၆၃

ည ၄၄၁၀၅၀

#သိန္းတစ္ရာဆု

ရ ၅၀၂၂၇၀

ဌ ၅၅၉၆၁၆

န ၇၆၃၄၀၃

ဆ ၄၁၂၉၀၈

ဃ ၁၀၅၃၅၂

တ ၇၅၈၇၈၁

စ ၂၁၆၆၉၈

လ ၆၄၈၈၉၁

ဆ ၆၂၅၅၈၉

ဂ ၆၆၃၃၉၆

ယ ၄၇၄၈၉၆

ဌ ၂၆၄၄၂၆

သ ၅၃၃၁၀၂

ဏ ၂၄၅၁၁၅

ဠ ၂၅၇၁၂၆

တ ၁၇၈၅၅၈

အ ၉၄၁၈၈၀

ဗ ၃၄၈၂၅၄

သ ၆၀၃၈၆၀

ဗ ၅၇၅၈၈၅

ကက ၂၄၃၈၈၉

ကခ ၉၅၁၇၂၁

အ ၃၈၃၆၈၇

ကဃ ၂၃၉၇၈၀

ရ ၄၄၉၂၂၆

ဏ ၉၉၀၈၁၂

#သိန္းငါးဆယ္ဆုမ်ား

လ ၂၈၂၉၁၇

စ် ၈၁၄၉၁၆

ထ ၄၇၆၁၀၃

ကဂ ၇၉၄၁၃၄

ဍ ၁၉၃၇၅၉

ဒ ၈၄၄၁၀၃

န ၅၈၄၇၃၃

ဠ ၂၈၄၂၉၃

ကဂ ၄၃၄၅၅၆

ထ ၇၉၆၉၁၆

ကခ ၆၂၈၉၄၁

ဖ ၄၈၃၁၃၉

ဘ ၂၁၈၀၁၃

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*